Sunday, 22 October 2017

"Sunt român, aşa m-a făcut destinul, soarta, Dumnezeu... De ce trebuie să mint că sunt bulgar

IVO GHEORGHIEV - Preşedintele Uniunii Etnicilor Români "AVE" din Vidin, Bulgaria - "Sunt român, aşa m-a făcut destinul, soarta, Dumnezeu... De ce trebuie să mint că sunt bu

IVO GHEORGHIEV - Preşedintele Uniunii Etnicilor Români "AVE" din Vidin, Bulgaria - "Sunt român, aşa m-a făcut destinul, soarta, Dumnezeu... De ce trebuie să mint că sunt bu
Foto: Petre Cojocariu
 
Eschivări 

"Duşmanii ne închid ochii/ Dau comandă inimii noastre.../ Nepoţilor le lăsăm numai cimi­ti­re/ Cân­te­ce cu speranţe blestemate şi veninoase". Astfel de­scrie marele poet aromân din Macedonia, Dina Cu­va­ta, soarta vitregă a aromânilor şi, prin extensie, a tu­turor latinilor din Balcani, români, istroromâni, me­gle­noromâni. Băştinaşi ai acestor locuri dinainte de Naşterea Domnului Hristos, latinii din sudul Dunării, până în Pind şi Tessalia, au ajuns, în mai bine de două milenii, străini în Patria naşterii lor, "Balcanul". Câţi dintre guvernanţii români din ultimele două decenii au încercat măcar să înţeleagă ce se întâmplă şi ce li s-a întâmplat conaţionalilor noştri bătuţi de soartă? Ca să ia decizii corecte şi să pună umărul la deşteptarea lor na­ţională, să-i scoată, până nu e prea târziu, din noap­tea asimilării, la care au fost şi continuă să fie supuşi, politicienii români ar fi trebuit să ştie, să înţeleagă, să simtă româneşte. Un timp, au tăcut mâlc în faţa Atenei, scuzându-se că nu-i momentul să ceară drepturi pentru aromânii din Pind, pentru a nu supăra nobila Eladă, care ar fi trebuit să ne susţină în procesul de aderare la UE. Au tăcut apoi în faţa Al­ba­niei, cum că nu-i mo­men­tul, că americanii aveau nu ştiu ce treabă pe acolo, şi nu se cădea să pui o pro­ble­mă naţională la concu­ren­ţă cu interesele aliaţilor. N-au zis nimic nici când Bul­ga­ria era dată exemplu "pe unitate" la UE, fiind lău­dată pentru avansurile formale, pe hârtie, spre demo­craţia europeană şi drepturile omu­lui, în comparaţie cu "leneşa" Românie, unde de fapt sălăşluieşte raiul minorităţilor. Până la Cristian Diaconescu, diplomatul care le-a pus piciorul în prag sârbilor la începutul acestui an, şi până la actualul ministru de externe, Titus Corlăţean, care s-a remarcat prin convingerea cu care a apărat cauza românilor timoceni la Bruxelles, nici un alt ministru de externe nu s-a legat la cap cu pro­ble­ma aşa-zişilor "vlahi". Dacă viitorii guvernanţi, de după 9 decembrie, vor încerca să schimbe ceva din si­tuaţia actuală, bine ar fi. Medicul Ivo Gheorghiev (Ion Gheorghe) din Vidin, preşedintele Uniunii Etnicilor Români "AVE" din Bulgaria, semnalează din nou, cu mult curaj şi dem­ni­tate, pentru a câta oară? tragedia asimilării românilor din Timocul bulgăresc.

"Practic, astăzi nu mai funcţionează nici o şcoală din cele 19 existente"

- În ultima vreme, în loc să existe o relaxare a si­tua­ţiei românilor din Ti­mocul bulgăresc, consta­tăm o în­răutăţire a lucru­rilor. Cine ignoră cauza ro­mâ­neas­că din nordul Bul­gariei, dom­nule Gheor­ghi­ev?

- România. Reprezen­tan­ţii statului român. Ne-au vizitat şi preşedintele Bă­ses­cu, şi premierul Boc, şi fos­tul ministru de externe, Mar­ga. De parcă am fi fost ciu­maţi, niciunul nu s-a oprit să vorbească direct, măcar în parcul istoric din Vidin, cu noi, reprezentanţii ro­mâ­ni­lor. Ne-au obligat să mer­gem la Sofia, pe chel­tuiala noastră, unde ne-au primit la ambasa­dă, fără ac­cesul pre­sei, în spatele uşilor în­chise. Deşi îi înain­tasem un me­mo­randum cu toate dolean­ţele noastre, dom­nul Marga nici n-a men­ţionat existenţa noas­tră în faţa autorităţilor bul­gare, ca şi când nu am exista. Nici de promisi­u­nile celorlalţi doi înalţi dem­nitari ai statului român nu s-a ales nimic. Dim­po­trivă, repre­zen­­­tan­tul De­par­tamen­tu­lui pen­tru Ro­mâ­nii de Pre­tu­tin­deni, dom­nul Eu­gen To­mac, a refuzat să ne mai finan­ţeze şcolile de învăţare a limbii ro­mâne şi sărbătoarea de a doua zi de Paşte, de la mâ­năstirea românească Al­bo­tina. Practic, astăzi nu mai funcţionează nici o şcoală românească din cele 19 existente, iar go­lul lăsat în împrejurimile mânăs­ti­rii, în zilele de Paşte, a fost um­plut de primăria Vidi­nu­lui şi de partidul socia­list bul­gar cu o serbare so­cialistă. Domnul Tomac (care slavă Domnului că nu mai lucrează la Depar­ta­ment!) şi colegii dumi­sale, domnii Gârbovăţ şi Cosma (încă la pos­turi!), ne-au în­tors cu zeci de ani înapoi. Peste toa­te, unii domni de la MAE din Bucu­reşti nici nu ştiu abc-ul istoriei noastre. Ne-a vizitat Robert Cazanciuc, fost (actual?) secretar general al Minis­te­ru­lui Aface­ri­lor Externe, care a făcut o gafă de proporţii, repetând te­oria absurdă a bul­ga­ri­lor şi sâr­bilor, cum că vlahii ar fi altceva decât românii. Acest domn a vorbit cu non­şalanţă de "pre­zenţa ro­mânilor şi vlahilor pe aceste meleaguri". Iar această cuvântare jignitoare a ţinut-o cu o ocazie şi mai jig­­nitoare pentru noi: des­chiderea Consulatului Ono­ri­fic al României la Vidin, unde consul onorific a fost instalat un etnic grec, domnul Cos­ta Grivov, de parcă s-au terminat ro­mânii din Bul­garia! Cum era de aştep­tat, domnul consul nu participă prea des la activităţile comunităţii româneşti.

IVO GHEORGHIEV - Preşedintele Uniunii Etnicilor Români 
Muzeul arheologic din Vidin, construit în stil arhitectural aromânesc
 
- Găsiţi vreo explicaţie a atitudinii responsabililor din cadrul Departamentului pentru Românii de Pre­tu­tindeni?

- Cred că aceşti domni vor să nu mai existăm, ca să nu mai aibă probleme. Ştiţi vorba stalinistă: este om, sunt probleme; nu mai este om, nu mai sunt probleme. Asta par a-şi dori respectivii. Fostul ministru al edu­caţiei, domnul Adomniţei, ne-a închis şi filiala Uni­ver­sităţii Spiru Haret, unde aveam, în primii doi ani, aproape 400 de studenţi. Plătind o taxă mai mică decât la Bucureşti, tinerii români din zonă au luat cu asalt cele câteva facultăţi. Ne-au închis-o indirect, res­pin­gând înscrierea studenţilor (controlată de minister), sub pretextul că nivelul învăţământului era slab. O fi fost, nimic de zis, dar cred că e limpede pentru oricine că acea universitate juca un puternic rol naţional. Au­torităţile bulgare începuseră să ne respecte, au existat chiar şi bulgari care şi-au dat copiii la "Spiru Haret". Apoi, vorbind de şcolile de sâmbătă şi dumi­nică, a venit domnul Tomac şi a zis: şcolile astea sunt o joacă, nu se predă după nici o programă, trebuie închise. Am spus: domnule secretar de stat, deschideţi şcoli ro­mâneşti normale şi apoi închideţi-le pe astea. Nu, a zis el, le închidem acum şi până la vară veţi avea şcoli ade­­vărate. Şi dus a fost! Nu s-a deschis, bineînţeles, nici o şcoa­lă... Altă po­veste: casa de cultură. De 20 de ani, îi trece câte u­nu­ia prin cap, pe-aco­lo, pe la Bucu­reşti, să deschidem o casă de cul­tură româ­neas­că. Voi găsiţi spa­ţiul, ni s-a tot spus, iar noi ve­nim imediat cu banii... Am găsit nenu­mărate spaţii potrivite, dar şi clădirea unei bănci, cu un spaţiu foar­te gene­ros, pe pa­tru nivele, cu holuri de marmură, pen­tru care cereau do­uă sute de mii de euro. Ar fi fost cea mai im­po­zantă casă de cul­tu­ră româ­nească din Bul­­garia, dar n-a fost să fie, a fost con­si­derată prea scum­pă. Eu sunt con­vins că aces­te persoa­ne doresc răul româ­ni­lor din Vi­din, altă ex­plicaţie nu văd.

- Care este con­tribuţia auto­rităţilor bulgare la acest aban­don, la dezna­ţio­na­lizarea românilor?

- Sunt multe de pomenit... Voi aminti doar interdicţia, spe­ci­fică Evului Me­diu, de a cânta cântece româ­neşti în public, la fes­tivaluri folclorice. Ori­ce vorbă românească este pro­hibită. Astăzi, într-o ţară membră a Uniunii Euro­pene! Sunt acceptate doar ins­trumentele, vocile nicio­dată! Faţă de această revol­tătoare discriminare, de care UE se preface că nu are cunoştinţă, acţiunile intole­rante ale primăriei din Vidin sunt mici înţepături ami­cale... Au venit oamenii pri­măriei şi ne-au azvârlit tabla din faţa asociaţiei, pe care era scris "Uniunea Etnicilor Români", sub jus­tificarea că primarul Ghergo Ghergov nu poate tolera o inscrip­ţie românească, în centrul unui oraş bulgăresc. Şi ne-au pus în vedere să părăsim acel spaţiu, deşi plătim chiria la zi şi avem un contract. Asta după ce, în timpul re­cen­sământului de anul trecut, primarii români din zeci de comune au fost forţaţi să nu permită spectacole ale unor formaţii folclorice din România, sub ameninţarea destituirii. Statul bulgar, pretins prieten al României, a pus pe fugă echipe artistice de la nord de Dunăre, doar pentru a nu le lăsa să încurajeze sentimente româneşti în rân­dul miilor de români din sate. De altfel, însuşi rezul­ta­tul acestui referendum falsificat vorbeşte de la sine des­pre "Bulgaria europeană". Practic, în zeci de co­mu­ne compact româneşti, în Vidin, Kozlodui şi alte oraşe, ar trăi, după autorităţile bulgare, nu mai mulţi de 116 români/vlahi! Păi, numai primari sunt atâţia! E o ru­şine pentru un stat ce se pretinde democratic. Numai în "cartierul românesc" din Vidin sunt peste o sută. Unde au fost ascunşi românii din 98 de sate româneşti? N-am dori, dar spunem că şi la acest capitol, Depar­ta­mentul domnului Tomac ne-a ignorat. Am cerut cal­culatoare, să înregistrăm noi, voluntarii, cât mai mulţi conaţionali. Aveam la dispoziţie zece zile pentru înre­gis­trare. În cele din urmă, au venit câteva laptopuri, dar cu trei zile înainte de expirarea termenului oficial. Doar eu singur am înregistrat 360 de familii, cu căţel şi purcel. Unde sunt listele mele? Or fi ştiind domnii de la institutul bulgar de statistică - institut care este un instrument de bază al autorităţilor în asimilarea românilor.

  

 
"Toate numele româneşti au fost bulgarizate, există liste cu numele ce pot fi puse pruncilor"

IVO GHEORGHIEV - Preşedintele Uniunii Etnicilor Români 
Nici pe ploaie Vidinul nu îşi pierde farmecul românesc. Centrul vechi seamănă izbitor cu cele ale oraşelor din sudul României
 
- Câţi români trăiesc de fapt în Timocul Bul­gariei?

- Cifra neoficială, dar apropiată de realitate, este de circa 150.000! Aici intră şi cei plecaţi în Europa, căp­­şunarii şi constructorii. De la Vidin până la râul Ti­moc, la graniţa cu Serbia, sunt 32 de comune compact româneşti. Pe lângă Dunăre, până la Marea Neagră, avem 98 de comune româneşti. Cine poate accepta că în toate aceste localităţi trăiesc numai 116 români?! N-o să credeţi, dar faptul acestui fals colosal, săvârşit de statul bulgar, este... îmbucurător. De ce? Pentru că ei singuri îşi pun ştreangul la gât. Scot la lumină cea mai mare dovadă de asimilare. Va veni un timp când vor da socoteală pentru tot. O altă dovadă de asimilare este schimbarea numelor. Toate numele româneşti au fost bulgarizate, la oficiul stării civile există liste cu numele ce pot fi puse pruncilor. Părinţii lui Dumitru Iencea (Dimităr Ianev) au dorit să-şi boteze fiul cu numele Marin, numele naşului. Au fost refuzaţi şi li s-a indicat nu­mele actual, pentru a putea fi bulgarizat: Dumi­tru/Dimităr. Şi cu asta îşi fură căciula. Dar mă gân­desc că ne preţuiesc mai mult decât ceea ce sun­tem... de aceea, vor să ne tragă către neamul lor, să le facem nea­­mul mai bun, să se mândrească cu noi, da? Ar tre­bui să le mulţumim pentru apreciere... Dar nu suntem de acord să minţim şi noi împreună cu ei. Eu nu sunt de acord să mint aia ce nu sunt. Sunt român, aşa m-a făcut destinul, soarta, Dumnezeu... De ce trebuie să mint că sunt bulgar? Aş deveni mai mândru, mai în­văţat, mai cuminte?
Ivo Gheorghiev a ţinut să mulţumească public re­vistei noastre pentru sprijinul acordat de-a lungul timpului: "Singurii care ne-au ajutat, când guver­nan­ţii ne-au părăsit, a fost redacţia revistei «For­mula AS». Cu cele două mii de euro primite ne-am plătit chiria şi electricitatea şcolilor româneşti de duminică. Am primit multe daruri şi de la cititorii acestei reviste unice: circa 15.000 de cărţi şi câteva calculatoare. Cum am putea să le mulţumim? Ştim că atâta timp cât mai există astfel de oameni, neamul nostru nu piere. Cu ajutoarele voastre am supra­vie­ţuit un an şi jumătate".

Fotografii de CLAUDIU TÂRZIU

Thursday, 20 July 2017

Invitation | EESC public hearing on "The role of civil society in the prevention of radicalisation of young people" (Brussels, 07.09.2017)Sent from my iPhone

Begin forwarded message:

From: "European Economic and Social Committee (SOC)" <soc-events@eesc.europa.eu>
Date: 20 July 2017 at 10:24:45 BST
To: ionelaflood@gmail.com
Subject: Invitation | EESC public hearing on "The role of civil society in the prevention of radicalisation of young people" (Brussels, 07.09.2017)
Reply-To: <soc-events@eesc.europa.eu>

Click here if you are having trouble viewing this message.
Version française ci-dessous
 
 
Save the date!

PUBLIC HEARING - 7 September 2017 - Brussels

The role of civil society in the prevention of radicalisation of young people

 
 
The European Economic and Social Committee has the pleasure to invite you to its conference on "The role of civil society in the prevention of radicalisation of young people".

The event will serve to clarify what can be done to render more effective existing civil society initiatives aiming to prevent radicalisation. It will therefore focus on questions such as "what can be done at EU level to improve the working conditions of practitioners in the field?", "how can existing structures be strengthened?", and "which good practices could be replicated elsewhere?". The first panel will cover different elements of anti-radicalisation policy, always focusing on what is needed to increase success rates. The second panel will focus on education. The key questions all panellists will be asked to answer is "what goes well?" and "what can be done better and how?".

Speakers will include representatives from the European Commission, the city of Vilvoorde, academia, the education sector and civil society organisations.

Draft agenda

Registration

For any questions related to the event please contact Ms Annemarie Wiersma by e-mail or by telephone (+32(0)2 546.93.76).

 
 
Venue: EESC, Room JDE63, Rue Belliard 99, Brussels

Thursday 7 September 2017: 9.30 am – 1.00 p.m.

 

 
 
Réservez la date!

AUDITION PUBLIQUE - le 7 septembre 2017 - Bruxelles

Le rôle de la société civile dans la prévention de la radicalisation des jeunes

 
 
Le Comité économique et social européen a le plaisir de vous inviter à la conférence qu'il organise sur «Le rôle de la société civile dans la prévention de la radicalisation des jeunes».
 
Cette manifestation est destinée à mettre en lumière ce qui peut être fait pour rendre plus efficaces les initiatives de la société civile visant à prévenir la radicalisation. Elle sera donc axée sur des questions telles que: «Que peut-on faire au niveau de l'UE pour améliorer les conditions de travail des praticiens sur le terrain?», «Comment les structures existantes peuvent-elles être consolidées?» et «Quelles bonnes pratiques pourraient-elles être reproduites ailleurs?». La première table ronde abordera divers aspects de la politique de lutte contre la radicalisation et sera axée sur les mesures nécessaires pour la rendre plus efficace. La deuxième portera principalement sur l'éducation. Les principales questions auxquelles tous les intervenants seront invités à répondre sont: «Qu'est-ce qui fonctionne bien?» et «Qu'est-ce qui pourrait être amélioré et comment?».

Parmi les intervenants figureront des représentants de la Commission européenne, de la ville de Vilvorde (BE), du monde universitaire et du secteur de l'enseignement, ainsi que des organisations de la société civile.

Projet de programme

Inscription

Pour toutes questions relatives à cette manifestation, veuillez contacter Mme Annemarie Wiersma par courrier électronique ou par téléphone (+ 32 (0) 2 546.93.76).

 
 
Lieu: CESE, salle JDE 63, CESE, Rue Belliard 99, 1040 Bruxelles

Jeudi le 7 septembre 2017, 9h30-13h00
 
You are receiving this message because we believe you are interested in the Employment and Social Affairs theme or because you have been involved in our events before. Should this not be the case, please change your preferences.

If you don't want to receive invitations from the EESC SOC section, please unsubscribe.

Subscribe to the EESC mailing list & Privacy statement

Friday, 7 July 2017

INVITATION | EESC Public Hearing on "European Solidarity Corps and Youth Initiative" (Brussels, 18.07.2017)Sent from my iPhone

Begin forwarded message:

From: "European Economic and Social Committee (SOC)" <soc-events@eesc.europa.eu>
Date: 7 July 2017 at 15:40:27 BST
To: ionelaflood@gmail.com
Subject: INVITATION | EESC Public Hearing on "European Solidarity Corps and Youth Initiative" (Brussels, 18.07.2017)
Reply-To: <soc-events@eesc.europa.eu>

Click here if you are having trouble viewing this message.
Facebook Twitter LinkedIn GooglePlus
Version française ci-dessous

 
EN (FR version below)
  

Public Hearing

European Solidarity Corps 
and Youth Initiative
 

Tuesday, 18 July 2017
9.30 a.m. – 1 p.m.  
  
 
The European Economic and Social Committee has the pleasure to invite you to its public hearing on the European Solidarity Corps and the Youth Initiative, organised in the context of the EESC opinion SOC/566 on both initiatives.
 
The aim is to discuss how we can ensure high quality standards for the European Solidarity Corps and a Youth Initiative able to respond to today's societal challenges and to offer a better future to Europe's youth.
 
Speakers include various representatives from the European Parliament, the European Commission, civil society organisations and social partners.
 
Save the date, join us and take part in the debate!
                        

EESC - Jacques Delors building - Room JDE 62
Rue Belliard, 99 - 1040 Brussels - Belgium
 
Interpreting available:
from EN, IT, PL, EL, LT, SL, RO
into EN, IT, PL
 
 
Programme 
        
Twitter: @EESC_SOC Hashtags: #BetterESC #YouthInitiative
      
 

FR
  

Audition publique
           
Le Corps européen de solidarité
et l'Initiative pour la jeunesse
 
 
Mardi 18 juillet 2017
9 h 30 – 13 h 00
   
            
Le Comité économique et social européen a le plaisir de vous inviter à son audition publique sur le Corps européen de solidarité et l'Initiative pour la jeunesse, organisée dans le cadre de l'avis du CESE SOC/566 sur les deux initiatives.
 
Le but est de discuter comment garantir des normes de qualité élevées pour le Corps européen de solidarité  et comment assurer que l'Initiative pour la jeunesse sera capable de répondre aux défis sociétaux actuels et d'offrir un meilleur avenir aux jeunes de l'Europe.

Parmi les orateurs, il y aura des représentants du Parlement européen, de la Commission européenne, d'organisations de la société civile et de partenaires sociaux.
 
Sauvez la date, rejoignez-nous et participez au débat !
                           

                                 CESE - Bâtiment Jacques Delors - Salle JDE 62
99, rue Belliard - 1040 Bruxelles - Belgique
 
 Interprétation disponible :
EN, IT, PL, EL, LT, SL, RO
vers EN, IT, PL
  
  
Twitter: @EESC_SOC Hashtags: #BetterESC #YouthInitiative
 

You are receiving this message because we believe you are interested in the Employment and Social Affairs theme. Should this not be the case, please change your preferences.
 
If you don't want to receive invitations from the EESC SOC section, please unsubscribe.

Monday, 3 July 2017

What's on this July at Wimbledon Art StudiosSent from my iPhone

Begin forwarded message:

From: Wimbledon Art Studios <enquiries@wimbledonartstudios.co.uk>
Date: 1 July 2017 at 22:01:16 BST
To: <ionelaflood@gmail.com>
Subject: What's on this July at Wimbledon Art Studios
Reply-To: Wimbledon Art Studios <enquiries@wimbledonartstudios.co.uk>

What's on this July at Wimbledon Art Studios
For studio enquiries or to arrange a viewing, call 0208 947 1183

Wimbledon Art Studios' artists collaborate to raise money for the Khadija Saye Memorial Fund


Combining their artistic talents, emerging artists Harriet Hoult, Ariadna Dane and Alice Neave (pictured above), are creating a collaborative piece (or two) which will be auctioned to raise money for the Khadija Saye Memorial Fund

Khadija Saye, an artist who's career was just taking off, was tragically killed in the Grenfell Tower fire last month. Friends have set up the fund in her memory to support creativity in young people. The money raised for this fund will go towards study, informal training, internships or mentoring those whose background and circumstances might not necessarily grant them access to such support.
 
Keep up to date with their story on Tuesday 4th July, by following @wimbledon_art_studios on Instagram, as they host an inspirational Insta-takeover. Materials for this event are being kindly supplied by CASS Art
WHAT'S ON
COLLABORATIVE ARTISTS, JONNY LOVE & SAMUEL JORDAN'S
FIRST SOLO EXHIBITION


Showcasing a diverse mix of works including the infamous dead head skull collection, paper sculptures and bottled works. 

LOVEJORDAN Solo Exhibition
WOOLFF Gallery, 89 Charlotte street, London (nearest tube: Goodge Street)

Private view: 5th July 6-9pm. Free, All welcome

For more information, please visit: www.woolffgallery.co.uk or contact the artists directly: LoveJordanart@gmail.com
OIL PAINTING WITH ALLAN STORER
INTRODUCTORY WORKSHOPS
CASS Art Kingston have joined up with oil painter & Wimbledon Art Studios' artist Allan Storer, to run an introductory course for those looking to begin and develop in oils, over several one day workshops.
Dates: 2nd July, 16th July, 30th July & 6th August.
Times: 10.15am - 13.15pm
Prices: £25 per session inclusive of all materials, except canvas
Location: CASS Art Kingston, KT1 1NW
Find out more and book here
 
OUR ARTISTS NEED YOUR HELP
Art Rooms are calling a public vote! The artist with the most votes is automatically selected for the 2018 fair. Follow the links below to vote for our artists:
Judith Brenner
Henrietta Stuart
Jane Wachman
Munleen Sibia 
 
OUR SPONSORS
£15,000 OF PRIZES TO BE WON
Our friends and sponsors CASS Art are bringing back the The Great Cass Art Summer Giveaway for 2017, with over £15,000 of prizes to be won!
There's something for everyone with more than 100 prizes up for grabs from the UK's leading art brands and organisations.
Enter here before midnight on 28 August for your chance to win.
The UK's largest outdoor painting event Pintar Rapido is back on the 29th - 30th July 2017
Each artist has a day to create a unique artwork in their favourite London location, before it is exhibited to the general public. 
Whether your an artist or spectator, it's set to be an inspiring day. 
Find out more or buy your artist's pass here
We can't wait to try Ben's Canteen's newest edition to their drinks menu, the Frosé (rosé slush puppy!)

This summer's essential drink and the perfect addition to an evening burger or an indulgent brunch. 
Now serving day and night at the Earlsfield and Clapham Junction Canteens.

Find out more and book a table here
OUR STUDIOS
JOIN OUR CREATIVE COMMUNITY

Are you an artist, maker or designer? Do you want to immerse yourself in a creative community and develop your practice?

Wimbledon Art Studios is one of the largest single-site art complexes in the UK, offering you an affordable workspace with twice-yearly Open Studios, a dedicated career development programme and 24/7 access. 

But don't take our word for it...

ENQUIRE NOW
Facebook
Twitter
Instagram
About us
Est. in 1993, Wimbledon Art Studios is one of the largest, single site art studio complexes in the UK. Spanning 2 buildings and 8 floors, it's home to over 230 artists and makers. The philosophy of this not-for-profit is to support its residents to become independent, develop their professional careers and benefit from being part of a wide and diverse creative community.
Copyright © 2017 Wimbledon Art Studios, All rights reserved.
You are receiving this email because you opted in to Wimbledon Art Studios' newsletter.

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list